19) در صورت استفاده از خودروی موجود طراحی صنعتی چه مصداقی پیدا می