161) در تست برد، مسافتkm20 برقی و km50 هیبریدی، پشت سر هم هستند ( یعنی مجموعاً km70 ) یا در دو مرحله (مثلا 2 روز)؟

دو آزمون هستند و احتمالا در یك روز انجام نمی‌شوند. اما به هر حال زمان شارژ بین دو آزمون در اختیار تیم قرار خواهد گرفت.

 

162) در برخی از گزینه