111) بحث استاندارد و ایمنی در صفحه 40 که مطابق با استاندارد 10456 ملی ایران است آیا هر پارامتر مثل نبود ترمز ABS و ایربگ باعث خروج تیم از گردونه مسابقه می